72. Danh sach ho so luu tru 2021.xlsx 72. QD QC VTLT.docx 72. Quy che VTLT.signed.pdf